Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Địa lý: Phường nằm ở phía đông/tây/nam/bắc của thành phố và có vị trí:

•           Đông giáp Huyện Tiền Hải

•           Tây giáp  Xã Thanh Tân, bình Nguyên

•           Nam giáp Xã Nam Cao, Thượng Hiền

•           Bắc giáp xã Hồng Thái

Lịch sử:

Mô tả quá trình lịch sử

Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn

Giao thông: Mô tả thông tin giao thông

Kinh tế:Mô tả kinh tế địa phương